Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt (PEPP) ako IV. pilier

9 min. čítania
pepp

Existuje IV. pilier? Skopírovať odkaz

O I. a II. pilieri dôchodkového zabezpečenia ste už určite počuli. Pravdepodobne ste sa u svojho zamestnávateľa stretli aj s III. pilierom. Aktuálne sa častejšie začal spomínať IV. pilier a nový európsky PEPP. Vysvetlíme si, čo IV. pilier je a kedy je dobré ho mať.

Možno si kladiete otázku, prečo máme toľko pilierov? Hlavným dôvodom je diverzifikácia rizika, alebo inak, nespoliehať sa len na jeden zdroj príjmu na ktorom budem závislí na dôchodku. Štátom zabezpečovaný I. pilier môžeme chápať ako nejaký základ, ktorý si vieme doplniť kapitalizačnými piliermi ako je napríklad I. a II. pilier. Viac o I. a II. pilieri a o tom, čo môžete od nich očakávať sme spoločne s Národnou bankou Slovenska písali na tomto blogu.

Čo je IV. pilier? Skopírovať odkaz

Pod IV. pilierom si môžeme predstaviť dobrovoľnú formu sporenia na dôchodok. Dobrovoľné formy sporenia majú formu kapitalizačných schém sporenia. Kapitalizačný znamená, že Vaše príspevky sú investované na trhu do rôznych dlhopisových, akciových či indexových fondov. Prečo je to pre mňa výhodné? Dlhodobé sporenie a teda aj to dôchodkové je sporenie charakteristické až desiatkami rokov.

A práve čas je dôležitý. Keď sa pozriete na dlhodobý vývoj trhov (napríklad na najznámejší fond S&P500) uvidíte, že trhy konštantne rastú. Prečo? Pretože Vaše príspevky sú investované do reálnej ekonomiky reprezentované rôznymi firmami ako napríklad technologické či farmaceutické  spoločnosti. Práve takýmto sporením a teda účasťou na trhu si viete zvýšiť celkový dôchodok a zároveň diverzifikujete riziko závislosti len na jednom zdroji. Veď nie na darmo sa hovorí: nedávaj všetky vajíčka do jedného košíka. 

A čo je teda IV. pilier? Je to forma sporenia na dôchodok, kde sú vaše príspevky, tak ako v II. a III. pilieri, investované na trhu. Medzi takého sporenie môžeme zaradiť celoeurópsky osobný dôchodkový produkt (tzv. PEPP).    

Čo je PEPP? Skopírovať odkaz

Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt (PEPP – Pan-European Personal Pension Product) predstavuje finančný produkt osobného dôchodkového sporenia, prostredníctvom ktorého sa pravidelné príspevky sporiteľa investujú podľa vopred stanovenej stratégie do finančných nástrojov.

PEPP je úplne nový dôchodkový produkt, ktorý je upravený priamo účinným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1238 z 20. júna 2019 doplňujúcou právnou normou, tzv. delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2021/473. Európske normy určujú charakter produktu, ochranu sporiteľa, formy výplaty, prenositeľnosť ale definujú aj požiadavky na informačné dokumenty, náklady a poplatky zahrnuté do cenového stropu a techniky zmierňovanie rizík pre celoeurópsky osobný dôchodkový produkt.

Myšlienka celoeurópskeho osobného dôchodkové produktu vznikla v roku 2012. Zároveň PEPP je individuálny dôchodkový produkt, čo znamená, že ho môže uzatvoriť akákoľvek fyzická osoba a zároveň, tento produkt nie je viazaný na pracovný pomer a výška príspevkov je dobrovoľná. Práve to môže byť zaujímavé napríklad pre SZČO.

Odoberajte náš oranžový newsletter

Majte všetky informácie o dôchodkoch a investovaní s naším newsletterom

Aké sú hlavné znaky PEPP produktu? Skopírovať odkaz

  • Jednotná regulácia na úrovni celej Európskej únie. Pravidlá platia jednotne v celej Európskej únii a produkt sa tak vyhne národným a politickým vplyvom. Pre sporiteľov je tak garantovaná jednotná dôchodková politika v rámci krajín Európskej Únie. Všetky produkty sú zverejnené na stránke EIOPA.
  • Regulácia orientovaná na produkt a jeho bezpečnosť. Pod bezpečnosťou môžeme chápať vopred otestované techniky zmierňovania rizika kde patria rôzne stratégie životného cyklu, ktorá znamená, že na začiatku sporenia máte svoje úspory v rizikovejších, no výnosnejších fondoch a následne pred dôchodkom sa úspory postupne začnú presúvať do stabilnejších konzervatívnejších fondov. Druhou možnosťou je poskytovanie záruk.
  • Transparentnosť produktu a poskytovanie odhadu výšky dôchodku. Regulácia zároveň stanovuje aj to, ako majú byť investičné stratégie pretestované a ako sa majú modelovať odhady budúcich dôchodkových dávok. Na to všetko sa využíva stochastické modelovanie. To znamená, že sú presne a jednotne stanovené požiadavky na model, ktorý generuje výpočty potrebné ešte pred samotnou registráciou a aj pri samotnom modelovaní očakávaných dávok. Sporiteľ tak môže v čase sledovať, či nastaveným sporením má šancu dosiahnuť svoj cieľ – výšku dôchodku.
  • Prenositeľnosť. Každý sporiteľ má právo prispievať si do PEPP aj po zmene bydliska do iného členského štátu. To znamená, že si pri takomto prenose môže ponechať sporenie aj keď odídete do zahraničia a pokračovať v sporení, alebo si môže vybrať nového poskytovateľa PEPP.
  • Nízke náklady. Poplatky pri základnom PEPP sú stanovené maximálne na úrovni 1% (pre tzv. základný PEPP). 
  • Kontrola. Na poskytovateľov PEPP dohliada NBS a EIOPA (Európsky orgán pre poisťovníctvo a zamestnanecké dôchodkové schémy).

Nový pohľad na rizikovo-výnosový profil Skopírovať odkaz

PEPP zároveň prináša nový pohľad na rizikovo-výnosový profil. Profil rizika a výnosnosti PEPP opisuje vzťah medzi rizikom a výnosnosťou investičnej stratégie. Profil rizika sa vyjadruje na stupnici od 1 do 4, pričom hodnota 1 znamená, že sporiteľ PEPP dostane s väčšou pravdepodobnosťou mierny dôchodkový príjem, a naopak, hodnota 4 znamená vyššie riziko (volatilitu) no vyššiu výnosnosť investičnej stratégie a teda vyšší dôchodkový príjem než v prípade nižších profilov rizika a výnosnosti. Na rozdiel od investičných produktov však PEPP za rizikový produkt považuje ten, ktorý nedokáže v čase prekonať infláciu a teda ochrániť reálnu hodnotu príspevkov.

PEPP produkty by mali požívať podobné daňovo-odvodové zvýhodnenia ako obdobné produkty v tej-ktorej krajine. Na Slovensku má sporiteľ v PEPP produkte možnosť uplatniť si daňovo uznateľný výdavok na príspevky, a to do výšky 180 eur zo základu dane z príjmu. Platí to však len v prípade, ak si tento bonus neuplatňuje už v III. pilieri.

PEPP produkt vás chráni pred sebou samým. Ako dôchodkový produkt má obmedzenú možnosť výberu nasporenej sumy pred dovŕšením dôchodkového veku. Neumožňuje prejesť úspory určené na dôchodok ešte pred dovŕšením dôchodkového veku.

Vzhľadom na to, že PEPP je nový produkt, zatiaľ ho poskytuje na Slovensku len jedna spoločnosť.

Dlhodobé investičné sporenie Skopírovať odkaz

Ďalším nástrojom, ktorý vieme využiť ako 4. pilier je aj dlhodobé investičné sporenie. Tak ako aj PEPP, je to forma dobrovoľného sporenia, ktorá investuje vaše príspevky na trhoch. Zaujímavosťou dlhodobého investičného sporenia je to, že výnos je oslobodený od dane zo zisku, ak sú dodržané základne princípy dlhodobého investičného sporenia, a to:

  • maximálny ročný vklad 3 000 Eur (teda max. 250 Eur mesačne) a minimálna doba sporenia 15 rokov alebo
  • držba finančného nástroja obchodovaného na regulovanej burze minimálne po dobu 1 roka (časový test).

Prvá možnosť oslobodenia výnosu od dane z príjmu je naklonená pre poskytovateľov aktívne spravovanej stratégie. Druhá možnosť preferuje pasívny prístup k investovaniu.

Nevýhodou dlhodobého investičného sporenia však je, že vás nechráni pred sebou samým. Z tohto produktu môžete kedykoľvek vybrať nasporenú sumu a spotrebovať ju. Pri dlhodobom investičnom sporení si sami určujete, či nasporené prostriedky vyčerpáte na dôchodku, vyčerpáte si ich postupne, alebo ich vyriešite inak. Sporenie na dôchodok cez dlhodobé investičné sporenie tak vyžaduje disciplinovaného sporiteľa. Ak máte slabú vôľu a naozaj chcete sporiť na dôchodok, potom zvážte práve PEPP produkt.

Dlhodobé investičné sporenie v súčasnosti poskytujú rôzny obchodníci s cennými papiermi.

Produkty dlhodobého investičného sporenia majú rôznu poplatkovú štruktúru a kvalitu portfólia. Na rozdiel od PEPP produktu sa nevyžaduje ani poskytovanie transparentných informácií o očakávanej výkonnosti a nasporenej sume. Produkty dlhodobého investičného sporenia pred ich ponúknutím klientom neprechádzajú testovaním výkonnosti a schopnosti dosiahnuť cieľ sporenia. Preto sú vhodné pre skúsenejších investorov, ktorí dokážu posúdiť kvalitu finančných nástrojov v portfóliu a posúdiť vplyv poplatkov na dosahovanú výkonnosť.

Daniela Danková
Daniela Danková

Vedie vývoj platformy Oranžová obálka® - fintech aplikácie zameranej na správu osobného majetku a systém sledovania dôchodkov. V súčasnosti je prezidentkou spoločnosti Consultech - fin/wealth-tech zameranej na technológie budovania bohatstva firiem a finančného zdravia malých a stredných podnikov. Vo výskume sa zameriava na vplyv demografických zmien na podniky a verejné politiky. Pôsobila ako výskumníčka vo viacerých projektoch zameraných na behaviorálne aspekty finančného rozhodovania.

Table of Contents

Nastavenia cookies

Za účelom zabezpečenia rôznych funkcií na tejto webovej stránke a na analýzu prístupu k nim vrátanie ich optimalizácie používame súbory cookies. Taktiež používame cookies na zefektívnenie personalizovanej reklamy a získavanie štatistík návštevnosti webovej stránky. Za týmto účelom odovzdávame údaje našim partnerom. Ak si prajete súhlasiť iba s nevyhnutnými súbormi cookies , môžete spracúvanie a ukladanie ostatných druhov cookies odmietnuť. Zásady používania súborov cookie.

Nastavenia cookies