Všeobecné obchodné podmienky Skopírovať odkaz

Čl. 1 
Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky Poskytovateľa (ďalej len „VOP“) upravujú spôsob a podmienky používania Portálu, práva a povinnosti vzniknuté medzi Poskytovateľom a Klientmi pri poskytovaní Služby ORANŽOVÁ OBÁLKA a ďalšie vzťahy vzniknuté pri poskytovaní služieb Poskytovateľa prostredníctvom Portálu.

1.2. Každý Návštevník používaním Portálu uzatvára s Poskytovateľom zmluvu, ktorej obsahom sú tieto VOP.

1.3. Každý Návštevník používaním Portálu súčasne akceptuje tieto VOP, súhlasí s ich záväznosťou a zaväzuje sa nimi riadiť.

1.4. Žiaden Návštevník nemôže používať Portál ak nesúhlasí s týmito VOP, alebo ak nemá plnú spôsobilosť na právne úkony.

1.5. Každý Návštevník môže používať Portál výlučne obvyklým spôsobom a za účelom, pre ktorý je prevádzkovaný. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek interpretovať účel prevádzkovania Portálu a určiť, čo sa rozumie používaním Portálu obvyklým spôsobom.

1.6. Pre účely týchto VOP a zmluvných vzťahov vznikajúcich pri poskytovaní Služby ORANŽOVÁ OBÁLKA majú pojmy a slovné spojenia začínajúce veľkými písmenami taký význam, aký je im pripísaný v čl. 2 týchto VOP.

Čl. 2 
Definície pojmov

2.1. „Finančná inštitúcia“ je banka, zahraničná banka, pobočka zahraničnej banky, poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu, pobočka poisťovne z iného členského štátu, zahraničná poisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne alebo zaisťovňa, kaptívna zaisťovňa, zaisťovňa z iného členského štátu, pobočka zaisťovne z iného členského štátu, zahraničná zaisťovňa, pobočka zahraničnej zaisťovne, obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi, pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi, správcovská spoločnosť, zahraničná správcovská spoločnosť, pobočka zahraničnej správcovskej spoločnosti, zahraničná investičná spoločnosť, doplnková dôchodková spoločnosť, zamestnanecká dôchodková spoločnosť, dôchodková správcovská spoločnosť, inštitúcia elektronických peňazí, zahraničná inštitúcia elektronických peňazí, pobočka zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí, iná právnická osoba vykonávajúca platobný styk, veriteľ poskytujúci úvery na bývanie alebo spotrebiteľské úvery a akýkoľvek iný subjekt finančného trhu v zmysle ust. § 1 ods. 3 písm. a) zákona č. 747/2004 Z. z., o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2.2. „Finančná služba“ je služba poskytovaná Finančnou inštitúciou alebo činnosť vykonávaná finančnou inštitúciou v sektore poistenia alebo zaistenia, kapitálového trhu, doplnkového dôchodkového sporenia, prijímania vkladov, poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov, alebo starobného dôchodkového sporenia.

2.3. „Heslo“ je znalostný autentifikačný prvok, ktorý si Návštevník zvolí v procese Registrácie pre prístup ku Klientskemu účtu a ktorý bude slúžiť na pripísanie prejavov vôle danému Klientovi pri využívaní Služby ORANŽOVÁ OBÁLKA. 

2.4. „Klient“ je Návštevník, ktorý vykonal Registráciu a Poskytovateľ mu udelil plný prístup k jeho Klientskemu účtu.

2.5. „Klientsky účet“ je účet na Portáli, ku ktorému má plný prístup len Klient, ktorý prostredníctvom tohto účtu môže využívať Služby ORANŽOVÁ OBÁLKA.

2.6. „Marketingová činnosť“ je činnosť, ktorou Poskytovateľ uskutočňuje marketingovú komunikáciu v podobe komunikácie, alebo informácií zo strany Poskytovateľa smerovaných, resp. poskytnutých potenciálnemu klientovi o Službe ORANŽOVÁ OBÁLKA.

2.7. „Návštevník“ je každý potenciálny alebo existujúci Klient, ktorý navštívil Portál, bol oslovený v rámci Marketingovej činnosti Poskytovateľa, alebo ktorému Poskytovateľ poskytuje alebo má v úmysle poskytnúť Službu ORANŽOVÁ OBÁLKA.

2.8. „Portál“ je webová stránka https://www.oranzovaobalka.sk/, jej obsah, používateľské rozhranie, ako aj od nej odvodené domény tretej prípadne vyššej úrovne.

2.9. „Poskytovateľ“ je spoločnosť METTERIS, spol. s.r.o., so sídlom Závada 48, 991 21 Závada, IČO: 36050717, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 7354/S.

2.10. „Registrácia“ je proces registrácie Návštevníka za účelom udelenia prístupu ku Klientskemu účtu v zmysle čl. 4 VOP.

2.11. „Služba ORANŽOVÁ OBÁLKA“ je akákoľvek služba, ktorú Poskytovateľ poskytuje Klientom prostredníctvom Klientskych účtov v súlade s týmito VOP.

2.12. „Služba ZÁKLAD“ je Službou ORANŽOVÁ OBÁLKA v zmysle čl. 7 VOP.

Čl. 3
Služba ORANŽOVÁ OBÁLKA

3.1. Službu ORANŽOVÁ OBÁLKA poskytuje Poskytovateľ výhradne prostredníctvom Portálu.

3.2. Služba ORANŽOVÁ OBÁLKA zahŕňa:

  • Služba ZÁKLAD, a
  • ďalšie služby v zmysle týchto VOP.

3.3. Službu ORANŽOVÁ OBÁLKA možno využívať výhradne prostredníctvom Klientskeho účtu.

Čl. 4 
Registrácia

4.1. Registráciu možno vykonať výhradne prostredníctvom používateľského rozhrania Portálu. Registráciu môžu vykonať len tí Návštevníci, ktorí sú fyzickými osobami staršími ako 18 rokov, alebo právnickými osobami a majú záujem stať sa Klientom.

4.2. Pri Registrácií postupuje Návštevník vždy v zmysle inštrukcií a pokynov používateľského rozhrania Portálu.

4.3. Návštevník za účelom Registrácie po zakliknutí políčka „Zaregistrujte sa“ v používateľskom rozhraní Portálu zadá svoju e-mailovú adresu, Heslo, zopakuje zadané Heslo a zadá všetky ďalšie údaje vyžadované používateľským rozhraním Portálu. Po zadaní údajov podľa predchádzajúcej vety sa návštevník oboznámi s týmito VOP, resp. podmienkami používania a informáciou o spracúvaní osobných údajov a vyjadrí s nimi súhlas.

4.4. Po vykonaní krokov v zmysle bodu 4.3. VOP bude na e-mailovú adresu zadanú v zmysle bodu 4.3. VOP doručená e-mailová správa za účelom overenia tejto e-mailovej adresy. Návštevník za účelom overenia predmetnej e-mailovej adresy v tejto e-mailovej správe klikne na políčko „Potvrdiť e-mail“, alebo na príslušný link.

4.5. V rámci Registrácie Návštevník uvádza výhradne pravdivé a úplné informácie a údaje. Prípadné doklady predkladané Návštevníkom v rámci Registrácie musia byť platné ku dňu ich predloženia.

4.6. Registrácia sa považuje za dokončenú splnením všetkých krokov, vrátane prípadného nahratia požadovaných dokumentov, v zmysle bodov 4.2. až 4.4. tohto článku VOP.

4.7. Poskytovateľ nie je zodpovedný za žiadne škody, ktoré Návštevníkovi vzniknú ako následok uvedenia nepravdivých, nesprávnych, nekompletných alebo neaktuálnych údajov v procese Registrácie.

Čl. 5
Klientsky účet

5.1. Poskytovateľ udelí Klientovi prístup ku Klientskemu účtu momentom úspešného vykonania Registrácie. Momentom udelenia prístupu ku Klientskemu účtu podľa predchádzajúcej vety vzniká medzi Klientom a Poskytovateľom Zmluva o klientskom účte. Klientsky účet sa zriaďuje a Zmluva o klientskom účte sa uzatvára na dobu neurčitú.

5.2. Jednému Klientovi nemôže byť udelený prístup k viac, než jednému Klientskemu účtu.

5.3. Klient sa do svojho Klientskeho účtu prihlasuje e-mailovou adresou a Heslom.

5.4. Klientsky účet je primárnym prostriedkom komunikácie medzi Poskytovateľom a Klientom, pokiaľ nie je v týchto VOP ustanovené, alebo medzi Poskytovateľom a Klientom osobitne dojednané inak.

5.5. Klient prehlasuje, že svoje Heslo nesprístupní žiadnej inej osobe a bude ho chrániť pred rizikom akéhokoľvek sprístupnenia inej osobe. V prípade podozrenia, že sa s Heslom mohla oboznámiť iná osoba je Klient povinný to prostredníctvom používateľského rozhrania ORANŽOVÁ OBÁLKA oznámiť Spoločnosti a toto Heslo zmeniť.

5.6. Klient je povinný strpieť obmedzenie prístupu ku Klientskemu účtu Poskytovateľom za účelom predídenia jeho neoprávneného použitia treťou osobou. Poskytovateľ môže takto obmedziť prístup ku Klientskemu účtu len na základe dôvodného podozrenia, že sa tretia osoba mohla dozvedieť Heslo, alebo na základe oznámenia v zmysle bodu 5.5. tohto článku VOP, a to vždy len na nevyhnutnú dobu.

5.7. Práva a povinnosti Klienta vyplývajúce z používania Klientskeho účtu (Zmluvy o klientskom účte) nemožno previesť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa.

5.8. Akékoľvek právne úkony uskutočnené prostredníctvom Klientskeho účtu sa považujú za úkony uskutočnené v písomnej forme.

5.9. Pokiaľ nie je v týchto VOP uvedené inak, Zmluvu o klientskom účte v zmysle bodu 5.1. tohto článku VOP môže Klient vypovedať kedykoľvek a bez uvedenia dôvodu, a to zaslaním výpovede na e-mail info@oranzovaobalka.sk, alebo na adresu Spoločnosti: Závada 48, 991 21 Závada. Klientsky účet bude zrušený a Zmluva o klientskom účte zanikne na siedmy deň odo dňa doručenia výpovede podľa predchádzajúcej vety. Výpoveď podľa tohto bodu VOP je možné vziať späť. Späťvzatie výpovede v zmysle predchádzajúcej vety je možné jeho doručením Spoločnosti predo dňom uplynutia výpovednej lehoty.

5.10. Poskytovateľ je oprávnený vypovedať Zmluvu o klientskom účte s účinkom ku dňu doručenia výpovede na e-mail uvedený Klientom pri Registrácií a zrušiť Klientsky účet, ak:

a) Poskytovateľ zistí, že hocktorá z informácií alebo údajov poskytnutých Klientom je nepravdivá, neúplná, alebo neaktuálna;

b) Poskytovateľ zistí, že niektorý z dokumentov predložených Klientom pri Procese registrácie nie je pravý, nepatrí Klientovi, alebo nie je platný;

c) niektoré z vyhlásení Klienta v zmysle článku 6 týchto VOP sa ukáže ako nepravdivé;

d) Klient poruší akúkoľvek zo svojich povinností podľa týchto VOP;

e) Klient odvolá svoj súhlas, resp. akceptáciu týchto VOP;

f) Klient neakceptuje zmenu týchto VOP;

g) sa okolnosti poskytovania Služby ORANŽOVÁ OBÁLKA zmenia do takej miery, že Poskytovateľ nebude schopný pokračovať v plnení svojich povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o klientskom účte a týchto VOP, poskytovaní Služby ORANŽOVÁ OBÁLKA, alebo nebude spravodlivo možné od neho požadovať pokračovanie v poskytovaní Služby ORANŽOVÁ OBÁLKA a plnení jeho povinností;

h) Klient poruší záväzok mlčanlivosti v zmysle bodu 6.8. článku 6 týchto VOP;

i) Poskytovateľ sa dozvie o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že Klient nebude schopný plniť svoje záväzky a povinnosti; alebo

j) bol na majetok Klienta vyhlásený konkurz, povolená reštrukturalizácia, povolené oddlženie bolo vo vzťahu k majetku Registrovaného klienta začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, alebo konanie s obdobnými účinkami.

5.11. Zánikom Zmluvy o klientskom účte vždy zaniká aj právo Klienta využívať Klientsky účet. Poskytovateľ zruší Klientsky účet vždy so zánikom Zmluvy o klientskom účte.

5.12. Poskytovateľ nie je zodpovedný za žiadne škody, ktoré Klientovi vzniknú ako následok využitia práva Poskytovateľa v zmysle bodu 5.10. tohto článku VOP.

5.13. Návštevníci, ktorí nemajú postavenie Klientov môžu využívať Portál len obmedzene, a to v zmysle týchto VOP a prístupného používateľského rozhrania Portálu, predovšetkým na prezeranie verejne prístupného obsahu, získavanie informácií o Službe ORANŽOVÁ OBÁLKA a realizácie Registrácie.

Čl. 6 
Povinnosti a vyhlásenia Registrovaných klientov

6.1. Poskytovateľ poučuje Klienta, že udelením súhlasu so začatím poskytovania elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca právo na odstúpenie od zmluvy. Klient súhlasí so začatím poskytovania elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a vyhlasuje, že poučeniu v zmysle predchádzajúcej vety porozumel.

6.2. Klient vyhlasuje, že všetky ním poskytnuté údaje a predložené dokumenty pri Registrácií sú pravdivé, úplné a aktuálne počas celej doby plného prístupu ku Klientskemu účtu.

6.3. Klient je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi akúkoľvek zmenu údajov poskytnutých alebo dokladov predložených pri Registrácií.

6.4. Klient je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi akékoľvek informácie, údaje, alebo skutočnosti, u ktorých možno predpokladať, že by mohli mať akýkoľvek vplyv na riadne poskytnutie Služby ORANŽOVÁ OBÁLKA.

6.5. Klient je povinný sa bezodkladne oboznámiť so všetkými informáciami relevantnými k poskytovaniu Služby ORANŽOVÁ OBÁLKA a  akoukoľvek dokumentáciou sprístupnenou mu prostredníctvom Klientskeho účtu.

6.6. Klient nie je oprávnený previesť žiadne svoje práva a povinnosti voči Poskytovateľovi bez jeho predchádzajúceho súhlasu.

6.7. Klient vyhlasuje, že pri prístupe do Klientskeho účtu využíva výhradne bezpečné internetové pripojenie.

6.8. Klient je povinný zachovávať dôvernosť dôverných informácií a využívať ich výhradne za účelom využívania Služby ORANŽOVÁ OBÁLKA. Klient je povinný chrániť dôverné informácie pred ich sprístupnením tretím osobám. Klient smie sprístupniť dôverné informácie výlučne tým osobám, ktoré sú viazané záväzkom mlčanlivosti, alebo v prípadoch, kedy tak ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis. Klient zodpovedá aj za porušenie mlčanlivosti osobami viazanými záväzkom mlčanlivosti v zmysle predchádzajúcej vety. Využitie dôverných informácií za iným účelom, ako je využitie Služby ORANŽOVÁ OBÁLKA je možné len po predchádzajúcom písomnom súhlase Poskytovateľa.

6.9. Klient je povinný nahradiť akúkoľvek škodu priamo alebo nepriamo spôsobenú Poskytovateľovi a iným dotknutým stranám porušením svojho záväzku v zmysle bodu 6.8. tohto článku VOP, a to v celej výške.

6.10. Za dôverné informácie v zmysle bodu 6.8. tohto článku VOP sa považujú akékoľvek a všetky informácie súvisiace so Službou ORANŽOVÁ OBÁLKA. Pojem dôverné informácie v zmysle predchádzajúcej vety sa vykladá extenzívne. Za dôverné informácie sa však nepovažujú informácie uverejnené na ORANŽOVÁ OBÁLKA a informácie, ktoré sú inak verejné, alebo sa stanú verejnými iným spôsobom, než porušením povinnosti v zmysle bodu 6.8. tohto článku VOP.

Čl. 7 
Služba ZÁKLAD

7.1. Klientovi je Služba ZÁKLAD sprístupnená prostredníctvom jeho Klientskeho účtu.

7.2. Služba ZÁKLAD poskytuje Klientovi prehľad a analýzu osobných financií v rozsahu kategórií: bankové vklady a sporenie, dôchodok (I. pilier, II. pilier, III. pilier a IV. pilier (PEPP)), investície, nehnuteľnosti, úvery a poistenie.

7.3. Akékoľvek prehľady a analýzy v zmysle bodu 7.2. tohto článku VOP a na ne nadväzujúce výstupy sú závislé od údajov vložených, resp. zadaných klientom a v prípadoch, keď to umožňuje Portál, aj od údajov získaných od tretích strán (Sociálna poisťovňa, Finančné inštitúcie a pod.) so súhlasom Klienta.

7.4. Prehľady a analýzy v zmysle bodu 7.2. tohto článku VOP majú výhradne informatívnu a edukatívnu povahu.

7.5. Poskytovateľ nezodpovedá za nesprávnosť a skreslenosť prehľadov a analýz spôsobenú nesprávnosťou, resp. nepresnosťou údajov zadaných Klientom, resp. získaných od tretích strán v zmysle bodu bodu 7.3. tohto článku VOP.

7.6. Poskytovateľ nezodpovedá za akékoľvek škody vzniknuté v dôsledku akéhokoľvek rozhodnutia učineného Klientom v nadväznosti na prehľady a analýzy v zmysle bodu 7.2. tohto článku VOP.

7.7. Poskytovateľ nemôže poskytnúť Klientovi žiadne prehľady a analýzy v zmysle bodu 7.2. tohto článku VOP, pokiaľ Klient nezadá údaje minimálne v rozsahu mesiac a rok narodenia (potrebný pre odhad odchodu do dôchodku), vzdelanie (potrebné pre odhad budúceho vývoja príjmu), dnešná hrubá mzda (potrebná pre odhad budúcich príspevkov do jednotlivých pilierov dôchodkového systému), rok vstupu na trh práce (potrebný pre odhad doterajších nárokov na dôchodok), rodinný stav, počet vyživovaných detí (údaj je potrebný pre odhad rizikovosti úverov podľa platnej legislatívy), pohlavie (pohlavie je potrebné pre odhad odchodu do dôchodku), zodpovedania otázok testu rizikového profilu, údajov k dôchodkovému sporeniu vyžadovaných Portálom a údajov k jednotlivým Finančným službám, ktoré Klient využíva a ktoré Portál vyžaduje.

Čl. 8 
Vyhlásenia Poskytovateľa

8.1. Kontaktné údaje Poskytovateľa sú uvedené v bode 2.9. článku 2 týchto VOP.

8.2. Hlavné charakteristiky Portálu uvádzajú tieto VOP a používateľské rozhranie Portálu. Portál je sprístupnený prostredníctvom verejnej siete Internet.

8.3. Klient znáša sám všetky náklady, ktoré mu vzniknú pri používaní komunikačných prostriedkov na diaľku v rámci komunikácie so Poskytovateľom. Náklady v zmysle predchádzajúcej vety sú závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré Klient používa.

8.4. Poskytovateľ nezodpovedá za vady Portálu mimo poskytovania spoplatnených častí Služby ORANŽOVÁ OBÁLKA, nakoľko sprístupnenie Portálu ako webovej stránky a Služby ZÁKLAD je bezodplatné.

8.5. Ak sa Klient, ktorý je spotrebiteľom domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva, má možnosť podať sťažnosť v zmysle článku 9 týchto VOP. Ak Poskytovateľ takejto sťažnosti nevyhovie, alebo ju nevyrieši v lehote 30 dní odo dňa jej odoslania, Klient je oprávnený podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia 812 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v platnom znení.

8.6. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Klient má právo výberu, na ktorý zo subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov v zmysle predchádzajúcej vety sa obráti. Na podanie návrhu na alternatívne riešenie sporu je Klient oprávnený využiť aj platformu pre online riešenie sporov, dostupnú na webovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

8.7. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za správnosť, presnosť a úplnosť informácií poskytnutých tretími osobami, ktoré sú sprístupnené na Portáli a webových stránkach, na ktorých adresy odkazujú odkazy sprístupnené na Portáli.

8.8. Poskytovateľ si vyhradzuje právo uskutočňovať zmeny a úpravy v poskytovaných informáciách kedykoľvek bez povinnosti o tom vopred informovať Klientov.

8.9. Obsah Portálu je pripravený podľa najlepšieho vedomia Poskytovateľa, avšak Poskytovateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah a povahu informácií, ktoré sú na Portáli sprístupnené.

8.10. Poskytovateľ nie je povinný skúmať osobnú situáciu Klientov.

Čl. 9 
Vybavovanie sťažností

9.1. Sťažnosťou sa na účely týchto VOP rozumie vyjadrenie nespokojnosti Klienta adresovaná Poskytovateľovi v súvislosti s poskytovaním Služby ORANŽOVÁ OBÁLKA.

9.2. Sťažnosť je oprávnený podať ktorýkoľvek Klient.

9.3. Sťažnosť je možné podať výlučne elektronickými prostriedkami, a to zaslaním e-mailu na adresu info@oranzovaobalka.sk, alebo prostredníctvom Klientskeho účtu, ak to jeho používateľské rozhranie umožňuje.

9.4. Sťažnosť možno podať v slovenskom jazyku.

9.5. Podávanie sťažnosti a ich vybavenie je vždy bezplatné.

9.6. Sťažnosť musí obsahovať identifikačné a kontaktné údaje Klienta, identifikačné a kontaktné údaje zástupcu pre podanie sťažnosti (ak bol zvolený), plnomocenstvo (zástupcu pre podanie sťažnosti, ak bol zvolený), odkaz na konkrétny zmluvný vzťah (ak sa sťažnosť týka zmluvného vzťahu), predmet sťažnosti, odôvodnenie sťažnosti, dokumentáciu alebo dôkazy podporujúce dôvody sťažnosti, dátum vzniku dôvodov sťažnosti, opis škody alebo ujmy (ak takáto vznikla), ďalšie informácie relevantné pre vybavenie sťažnosti, miesto spísania sťažnosti, dátum spísania sťažnosti a podpis osoby podávajúcej sťažnosť.

9.7. Poskytovateľ bez zbytočného odkladu po doručení prípustnej sťažnosti posúdi, či sú informácie a dôkazy v sťažnosti jasné a kompletné. Ak spoločnosť usúdi, že informácie a dôkazy v sťažnosti nie sú jasné a kompletné, bezodkladne vyžiada od Klienta spresnenie, prípadne doplnenie informácií a dôkazov nevyhnutných pre riadne vybavenie sťažnosti. 

Čl. 10 
Ochrana osobných údajov

10.1. Poskytovateľ prikladá ochrane osobných údajov vysokú vážnosť a za týmto účelom vynakladá najvyššiu pozornosť.

10.2. Poskytovateľ je povinný realizovať ochranu osobných údajov a súkromia Klientov, ktorí sú dotknutými osobami v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

10.3. Pravidlá ochrany súkromia a nakladania s osobnými údajmi dotknutých osôb sú predmetom Zásad ochrany osobných údajov.

10.4. Každý klient má možnosť prostredníctvom Klientskeho účtu požiadať Spoločnosť o vymazanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú. Žiadosťou podľa predchádzajúcej vety Klient vypovedá Zmluvu o klientskom účte.

Čl. 11 
Komunikácia

11.1. Poskytovateľ a Klient komunikujú formou v zmysle bodu 5.4. článku 5 týchto VOP, pokiaľ nie je v týchto VOP ustanovené, alebo medzi Poskytovateľom a Klientom výslovne dohodnuté inak. Poskytovateľ je pri plnení svojich povinností v zmysle týchto VOP a pri poskytovaní Služby ORANŽOVÁ OBÁLKA oprávnený využívať nasledovné formy komunikácie: listinná, e-mailová, SMS a prostredníctvom Klientskeho účtu.

11.2. Akákoľvek komunikácia, ktorá sa má podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo týchto VOP doručiť druhej strane, sa doručuje prostredníctvom Klientskeho účtu, e-mailom, poštovým podnikom, kuriérskou alebo obdobnou službou, a to na adresy (elektronické a fyzické) uvedené v týchto VOP, resp. na adresy uvedené pri Registrácií.

11.3. Komunikácia doručovaná v zmysle týchto VOP sa považuje za doručenú:

a) pri doručovaní poštovým podnikom, kuriérskou alebo inou obdobnou službou, 3 pracovné dni po dni podania;

b) pri doručovaní e-mailom, v nasledujúci pracovný deň po dni odoslania e-mailu; a

c) pri doručovaní prostredníctvom Klientskeho účtu, v nasledujúci pracovný deň po dni ich preukázateľného sprístupnenia prostredníctvom Klientskeho účtu. 

11.4. Ak je dôkaz o skoršom doručení, než prezumuje predchádzajúci bod tohto článku VOP, komunikácia doručovaná v zmysle týchto VOP sa považuje za doručenú ku dňu takto preukázaného doručenia.

Čl. 12 
Cenník

12.1 Platný cenník služieb Poskytovateľa tvorí Prílohu č. 1 týchto VOP.

Čl. 13 
Záverečné ustanovenia

13.1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť, alebo doplniť tieto VOP. Poskytovateľ oboznámi Klienta so zmenou podľa predchádzajúcej vety e-mailom, na e-mailovej adrese uvedenej pri Registrácií, alebo prostredníctvom Klientskeho účtu, a to predo dňom nadobudnutia platnosti nového znenia VOP. Poskytovateľ môže zmeniť, alebo doplniť tieto VOP najmä za účelom dosiahnutia súladu s relevantnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, alebo zosúladenia právnych procesov s reálnymi procesmi poskytovania Služby ORANŽOVÁ OBÁLKA.

13.2. Ak Klient neinformuje Poskytovateľa, že neakceptuje zmenu týchto VOP, alebo ak pokračuje vo využívaní ORANŽOVÁ OBÁLKA aj po zmene VOP, má sa za to, že so zmenou VOP súhlasí.

13.3. Tieto VOP sú všeobecnými obchodnými podmienkami v zmysle osobitného predpisu.

13.4. Právne vzťahy upravené týmito VOP a všetkými zmluvnými vzťahmi, ktorých účastníci sú Klienti a Poskytovateľ, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, pokiaľ nie je osobitne a výslovne dohodnuté inak, alebo kogentné ustanovenia relevantných všeobecne záväzných právnych predpisov neurčujú inak.

13.5. Poskytovateľ a Klient zhodne prehlasujú, že vynaložia všetko úsilie na zmierlivé riešenie prípadných vzniknutých sporov dohodou. Ak sa takýto spor nepodarí vyriešiť dohodou, bude predložený príslušnému súdu Slovenskej republiky. 

13.6. Ak sa akékoľvek ustanovenie týchto VOP stane neplatným alebo neúčinným, nedotkne sa to platnosti a účinnosti ostatných ustanovení týchto VOP.

13.7. V prípade rozporu medzi jazykovými verziami týchto VOP je rozhodujúca slovenská jazyková verzia.

13.8. Klient používaním ORANŽOVÁ OBÁLKA prehlasuje, že si tieto VOP pozorne prečítal, ich obsahu porozumel a na základe svojej slobodnej, vážnej a určitej vôle, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, s nimi vyjadril súhlas.

13.9. Právne vzťahy neupravené týmito VOP sa spravujú príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, predovšetkým zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom znení.

13.10. Tieto VOP nadobúdajú platnosť dňa 6.2.2023

Table of Contents Skopírovať odkaz

Nastavenia cookies

Za účelom zabezpečenia rôznych funkcií na tejto webovej stránke a na analýzu prístupu k nim vrátanie ich optimalizácie používame súbory cookies. Taktiež používame cookies na zefektívnenie personalizovanej reklamy a získavanie štatistík návštevnosti webovej stránky. Za týmto účelom odovzdávame údaje našim partnerom. Ak si prajete súhlasiť iba s nevyhnutnými súbormi cookies , môžete spracúvanie a ukladanie ostatných druhov cookies odmietnuť. Zásady používania súborov cookie.

Nastavenia cookies