Podmienky používania Skopírovať odkaz

Vážený zamestnanec, klient a obchodný partner

Chceli by sme Vás informovať o podmienkach používania platformy https://www.oranzovaobalka.sk/.

Prevádzkovateľom webového platformy na doméne oranzovaobalka.sk a súvisiacich webových portálov je METTERIS, spol. s.r.o., Závada 48, 991 21 Závada, IČO 36050717. Pre viac otázok môžete využiť adresu elektronickej pošty: info@oranzovaobalka.sk.

Všeobecné podmienky používania Skopírovať odkaz

 1. Webová aplikácia a webové sídlo https://www.oranzovaobalka.sk/ označuje doménu druhej úrovne ako aj od nej odvodené domény tretej prípadne vyššej úrovne (ďalej aj ako „Portál“). Portál umožňuje užívateľom získať informácie o, a po prihlásení, analyzovať bohatstvo jednotlivca, prezentuje názory a všeobecné analýzy orientované na oblasť budovania bohatstva, retailových finančných produktov a dôchodkových produktov. Portál nemá charakter finančného poradenstva a má výlučne informačný a edukačný charakter. Prevádzkovateľ portálu nezodpovedá za presnosť, aktuálnosť či úplnosť informácií zverejnených na Portáli. Všetky informácie zverejnené na Portáli sa vzťahujú k okamihu ich prvého zverejnenia a Prevádzkovateľ nezodpovedá za ich pravidelnú aktualizáciu ani za úplnosť a správnosť údajov. Prevádzkovateľ neposkytuje daňové, finančné či investičné poradenstvo a nenabáda ku kúpe alebo predaji určitého finančného produktu, finančného nástroja alebo uskutočneniu inej investície alebo finančnej transakcie a nezodpovedá za výsledok finančnej transakcie, investície alebo iného rozhodnutia prijatého na základe informácií zverejnených na Portáli. Údaje o jednotlivých finančných produktoch sú čerpané z verejne dostupných údajov a databáz. Portál poskytuje údaje a informácie zverejnené na Portáli z vytvorenej vlastnej databázy, a ktoré sú výsledkom výskumu. Všetky údaje zverejnené na Portáli sú chránené zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení (ďalej len „Autorský zákon“).

 2. Používanie Portálu a jej jednotlivých funkcií sa spravuje týmito podmienkami (ďalej aj ako „Podmienky“).

 3. Portál je dostupný on-line na adrese https://www.oranzovaobalka.sk/, ktorý je prevádzkovaný Prevádzkovateľom, prostredníctvom ktorého sa vykonávajú základné funkcionality Portálu, založené na agregácii verejne dostupných štatistík, databáz, výsledkov výskumu a tvorivej činnosti Prevádzkovateľa.

 4. Využívanie služieb Portálu je bezplatné, pokiaľ Všeobecne obchodné podmienky používania služieb Portálu zverejnené na Webovej stránke (ďalej len „VOP“) neustanovujú inak.

 5. Používateľom (ďalej ako „Klient“) sa rozumie akákoľvek fyzická osoba, ktorá si prehliada Portál a získava z nej informácie. Za klienta sa považuje aj akákoľvek fyzická osoba, ktorá sa na Portál akýmkoľvek spôsobom zaregistrovala, resp. uzatvorila akúkoľvek zmluvu registráciou na Platforme. Týmto okamihom vzniká medzi klientom a prevádzkovateľom platformy zmluvný vzťah v zmysle všeobecných obchodných podmienok (VOP). Používaním platformy klient súhlasí s VOP, ktoré určujú podmienky používania portálu.

 6. Tieto Podmienky používania Portálu upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi Prevádzkovateľom a akýmkoľvek klientom, ako aj základné pravidlá pre získavanie a používanie informácií umiestnených na Portáli, a pravidlá správania sa medzi Klientmi navzájom.

 7. Vstup na Portál a jeho používanie sa riadi najmä týmito Podmienkami, VOP a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Používanie Portálu v rozpore s týmito Podmienkami je zakázané.

 8. Registrácia na Portáli je dobrovoľná. Používateľ si pri registrácii alebo pri prihlásení na Portál pomocou prepojenia s webovými stránkami tretích strán vytvára profil na Portáli. Registráciou alebo prvým prihlásením na Portál používateľ vyjadruje súhlas s týmito Podmienkami a s VOP. Pre návštevníkov Portálu, ktorí nemajú na Portáli vytvorený profil, platia tieto Podmienky v primeranom rozsahu.

 9. Klient je povinný pri registrácii uvádzať pravdivé údaje v súlade so skutočnosťou a v nevyhnutnej miere údaje aktualizovať. Ak sa informácie uvádzané klientom dodatočne preukážu ako nepravdivé alebo vznikne odôvodnená pochybnosť o ich pravdivosti, Prevádzkovateľ je oprávnený registráciu klienta zrušiť alebo poskytovanie služieb dočasne obmedziť, pričom nezodpovedá za žiadnu škodu alebo ujmu, ktorá klientovi môže vzniknúť v dôsledku zrušenia alebo obmedzenia registrácie.

 10. Klient potvrdzuje, že sa oboznámil a je si plne vedomý všetkých skutočností uvedených v Podmienkach a zároveň potvrdzuje, že si tieto Podmienky prečítal, ich obsahu porozumel a bez výhrad a plnom rozsahu ich prijíma.

 11. Klient súhlasí s Podmienkami používania a zaväzuje sa ich dodržiavať, pričom vstupom na Portál vyjadruje svoj súhlas s Podmienkami a s ich záväznosťou. Klient, ktorý sa do Portálu akýmkoľvek spôsobom zaregistroval, resp. uzatvoril akúkoľvek zmluvu s Poskytovateľom podľa VOP vykonaním registrácie, resp. uzatvorením zmluvy, potvrdzuje vyhlásenia podľa predchádzajúcej vety a záväznosť týchto Podmienok.

Autorské práva a iné práva duševného vlastníctva Skopírovať odkaz

 1. Portál https://www.oranzovaobalka.sk/, užívateľské rozhranie Portálu, a hmotne zachytené výstupy služieb Portálu, vrátane, avšak nielen, obsahu databáz, spôsobov výpočtov, projekcií a prípravy výstupov služieb Portálu a zdrojových kódov, funkcií, produktov, grafických zobrazení, užívateľského rozhrania, obsahu textov, loga, dizajnov, obsahujú chránené informácie a materiály, ktorých vlastníkom je Prevádzkovateľ.

 2. Portál, jeho zobrazenia, a všetky informácie uvedené na Portáli ako aj všetky odhady, výpočty, texty, obrázky, grafické prvky a iné materiály na Portáli, vrátane web designu, layout, zdrojových kódov a Portál, resp. jeho časti, sú chránené autorským právom podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení (ďalej len „Autorský zákon“). Prevádzkovateľ je v súlade s Autorským zákonom oprávnený vykonávať všetky majetkové práva k Portálu https://www.oranzovaobalka.sk/ a jej obsahu.

 3. Klient môže použiť, kopírovať alebo inak reprodukovať a rozširovať informácie získané z Portálu https://www.oranzovaobalka.sk/ výlučne len pre súkromné (nekomerčné) účely a výhradne za predpokladu, že neporuší autorské práva, či iné práva duševného vlastníctva a/alebo iné vlastnícke práva a za predpokladu, že na týchto reprodukciách bude uvedená poznámka o copyright, resp. o zdroji informácií. Žiadnu reprodukciu akejkoľvek časti Portálu či iného obsahu nesmie klient predať alebo distribuovať za účelom obchodného zisku (a teda použiť na komerčné účely) ani ich nesmie za účelom obchodného zisku, resp. komerčných účelov upravovať alebo zahŕňať do akéhokoľvek iného autorského diela, práce, publikácie alebo webovej stránky, či inej formy svojej prezentácie, ako ani uvádzať ich ako svoje dielo. Použitie obsahu v takejto súvislosti bude považované za poškodzovanie práv Prevádzkovateľa. V prípade použitia obsahu Portálu v rozpore s týmto bodom Podmienok používania a bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa sa klient môže dopustiť porušovania autorských práv.

Ďalšie podmienky používania Skopírovať odkaz

 1. Informácie na Portáli a výstupy zo služieb Portálu, najmä analýzy, odhady, prepočty, súbory informácií alebo iné údaje, slúžia výlučne pre vlastné informačne potreby Klienta. Takto získane informácie nie sú určené na právne účely. Poskytnuté informácie v žiadnom zmysle nepredstavujú právne, daňové, investičné alebo finančné poradenstvo a ani akýkoľvek iný druh poradenských služieb.

 2. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek hmotné škody či nehmotné ujmy, spôsobené používaním Portálu a použitím či zneužitím informácií zverejnených na Portáli. Prevádzkovateľ rovnako nenesie akúkoľvek zodpovednosť za škody spôsobené používaním stránok patriacich tretím subjektom, ktoré je možné navštíviť prostredníctvom Portálu.

 3. Prihlásenie na Portál a vzťahy s týmto krokom spojené sú upravené vo VOP. Spojenie alebo prepojenie s web stránkou alebo aplikáciou tretej strany je Klientovi sprístupnené iba v prípade, že sa Klient na tejto webovej stránke alebo aplikácii prihlásil k prepojeniu so službou na Portáli a toto prepojenie mu bolo umožnené. Prevádzkovateľ nevykonáva správu ani kontrolu web stránok a/alebo aplikácii tretích strán a ani nezodpovedá za obsah žiadneho prepojenia na web stránkach alebo aplikáciách tretích strán ani za žiadne zmeny či aktualizácie prepojených web stránok alebo aplikácií. Klient, ktorý sa zaregistroval na prepojených web stránkach alebo v aplikáciách tretích strán, vykonáva registráciu na týchto web stránkach alebo aplikáciách dobrovoľne a zodpovedá za to, že sa pred samostatnou registráciou zoznámil so zásadami používania a ochrany osobných údajov na príslušnej stránke alebo aplikácii tretích strán.

 4. Prevádzkovateľ je oprávnený najmä kedykoľvek zrušiť registráciu klienta, a to aj bez uvedenia dôvodu, prerušiť poskytovanie služieb dočasne alebo natrvalo, v celom rozsahu alebo len čiastočne a kedykoľvek vykonať technickú odstávku Portálu a jeho služieb, a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia klienta.

 5. Klienti Portálu nie sú oprávnení vykonávať na Portáli nasledovné aktivity:

  1. poskytovať osobné údaje klienta tretím stranám pre potreby neoprávneného užívania služieb poskytnutých používateľovi na základe jeho osobnej registrácie, kopírovania, rozmnožovania, sprístupňovania alebo iným spôsobom rozširovania údajov, dát a informácií poskytnutých v rámci služieb Portálu výhradne klientovi na základe jeho osobného jedinečného prístupu,

  2. používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou ako aj zverejňovať odkaz na akékoľvek webové stránky s takýmto obsahom,

  3. používať vyhrážky a osobné útoky voči iným klientom služby a tretím osobám,

  4. uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce, urážlivé alebo klamlivé informácie o inej osobe,

  5. propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine,

  6. propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním,

  7. otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok,

  8. ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav,

  9. otvorene alebo skrytou formou propagovať výrobky alebo služby inej fyzickej alebo právnickej osoby bez uvedenia jasného vzťahu k propagovaným výrobkom alebo službách inej fyzickej alebo právnickej osoby,

  10. otvorene alebo skrytou formou poskytovať individuálne finančné odporúčania alebo služby, ktoré sú v rozpore s právnymi predpismi,

  11. zverejňovať osobné údaje o iných osobách.

 6. Klient zodpovedá za svoje aktivity na Portáli a súhlasí s tým, že nebude používať služby na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a v rozpore s týmito Podmienkami.

 7. Klient je zodpovedný za zabezpečenie ochrany zariadení a softvéru, ktoré v súvislosti s prístupom na Portál používa, ako aj údajov uložených v takom zariadení, a to pred rizikami a bezpečnostnými hrozbami na internete a pred rôznymi druhmi škodlivého softvéru.

 8. Klient môže kedykoľvek požiadať Portál o zrušenie jeho registrácie a Prevádzkovateľ po overení žiadateľa jeho žiadosti bezodkladne vyhovie.

 9. Klient je povinný pravidelne sa oboznamovať so zmenami Podmienok používania a prehlasuje, že využívaním služieb Portálu tak robí. Ak bude používateľ pokračovať v používaní služieb po vykonaní zmien týchto Podmienok, má sa za to, že so zmenou bez výhrad súhlasí. Ak používateľ so zmenou nesúhlasí, môže požiadať o zrušenie registrácie na portáli podľa predchádzajúceho bodu a v súlade s VOP.

Záverečné ustanovenia Skopírovať odkaz

 1. Cieľom Prevádzkovateľa je prostredníctvom Portálu poskytovať informácie pre Klientov, pričom Prevádzkovateľ spracováva a poskytuje informácie podľa svojho najlepšieho vedomia, svedomia a dobromyseľnosti. Všetky údaje a informácie uverejnené na Portáli sú len informatívne a nemajú záväzný charakter.

 2. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek podľa vlastného uváženia zmeniť Podmienky používania a rozsah služieb poskytovaných na Portáli. Zmena je platná a účinná dňom uvedeným v Podmienkach používania. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť alebo úplne nahradiť tieto podmienky novým znením podmienok. Zmena podmienok bude zverejnená na Portáli najneskôr v deň jej účinnosti.

 3. Posledná zmena podmienok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 30.3.2023.

Table of Contents Skopírovať odkaz

Nastavenia cookies

Za účelom zabezpečenia rôznych funkcií na tejto webovej stránke a na analýzu prístupu k nim vrátanie ich optimalizácie používame súbory cookies. Taktiež používame cookies na zefektívnenie personalizovanej reklamy a získavanie štatistík návštevnosti webovej stránky. Za týmto účelom odovzdávame údaje našim partnerom. Ak si prajete súhlasiť iba s nevyhnutnými súbormi cookies , môžete spracúvanie a ukladanie ostatných druhov cookies odmietnuť. Zásady používania súborov cookie.

Nastavenia cookies