A Skopírovať odkaz

Akcie Skopírovať odkaz

Akcia je cenný papier, s ktorým sú spojené práva akcionára ako spoločníka podieľať sa na riadení spoločnosti, jej zisku či na likvidačnom zostatku pri zániku spoločnosti. Vyjadruje teda podiel majiteľa na majetku konkrétnej spoločnosti. Akcie sú základom akciových fondov, ktoré investujú do reálnych podnikov, ktoré prinášajú rôzne tovary a služby v rôznych oblastiach (napr. IT technológie, biochémia, výrobný priemysel). Akciové fondy patria medzi najvýnosnejšie no sú volatilnejšie (ich hodnota viac kolíše). Preto sú vhodné pre investovanie na dlhšie obdobie.

Aktuálna dôchodková hodnota (ADH) Skopírovať odkaz

Aktuálna dôchodková hodnota. Vstupuje do výpočtu starobného dôchodku (dôchodku poberaného zo Sociálnej poisťovne – tzv. I. piliera). Je závislá od vývoja priemernej mzdy v ekonomike. 

Anuita Skopírovať odkaz

Doživotný dôchodok, teda dôchodok, ktorý poisťovňa vypláca do smrti jednotlivca. Je to poistný produkt.

B Skopírovať odkaz

Benchmark Skopírovať odkaz

Je to ukazovateľ, voči ktorému porovnávame výkonnosť portfólia alebo fondu. Benchmarkom môže byť niektorý z trhových indexov (napr. najznámejší S&P 500), prípadne aj kombinácia viacerých. Výber indexu musí korešpondovať so zameraním investičnej stratégie/fondu. Napríklad ak je benchmarkom inflácia, porovnávame, či zhodnotenie fondu prekonalo znehodnotenie peňazí v dôsledku rastu cien.

Býčí trh Skopírovať odkaz

Býčí trh (Bull Market) sa používa v oblasti investovania a označuje finančný trh, ktorého cena rastie. Býčí trh je spojený s pozitívnou náladou a situáciou na finančných trhoch.

C Skopírovať odkaz

Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt (PEPP) Skopírovať odkaz

Princípom celoeurópskeho osobného dôchodkového sporenia – PEPP (IV. pilier) je investovanie príspevkov formou sporenia. Sporenie je proces postupného investovania malých častí majetku do finančných aktív tak, aby v prípade prepadu cien mohol sporiteľ nakúpiť viac kusov finančných aktív a naopak, v prípade vysokých cien nakúpil menší počet kusov. PEPP je kapitalizačný pilier, čo znamená, že príspevky každého sporiteľa sú investované cez fondy do reálnych finančných nástrojov. Buduje sa tak kapitál pre sporiteľa, ktorý vo forme úspor bude slúžiť na výplatu dôchodku v budúcnosti. Jednotlivé fondy majú svoj rizikový profil. Tento profil znamená, že v čase klesajú a rastú rôzne. Viac o PEPP sa dočítate v tomto článku.

Cenný papier Skopírovať odkaz

Listina, ktorá stelesňuje majetkové právo alebo iný právny nárok toho, kto túto listinu vlastní, voči tomu, kto papier vydal (emitoval). Ide o dlh alebo majetkovú povinnosť vydavateľa cenného papiera voči jeho vlastníkovi. Základné delenie cenných papierov je na majetkové (akcie) a dlhové (dlhopisy); obchodovateľné a neobchodovateľné na burze, krátkodobé a dlhodobé a podobne.

D Skopírovať odkaz

Deflácia Skopírovať odkaz

Deflácia je opak inflácie a teda je to pokles spotrebiteľských cien. K deflácii dôjde vtedy, keď miera inflácie klesne pod nula percent, čiže dôjde k zápornej mierne inflácie.

Dlhopis Skopírovať odkaz

Dlhový cenný papier, kde sa dlžník (emitent) zaväzuje vyplatiť požičané peniaze podľa vopred stanovených pravidiel vo vopred stanovenom čase a za dohodnutý úrok. Dlžníkom (emitentom) môže byť štát, banka, podnik a podobne. Fondy, ktoré investujú z väčšej časti do dlhopisov nazývame dlhopisové fondy.

Doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier) Skopírovať odkaz

Princípom III. piliera je investovanie príspevkov formou sporenia. Sporenie je proces postupného investovania malých častí majetku do finančných aktív tak, aby v prípade prepadu cien mohol sporiteľ nakúpiť viac kusov finančných aktív a naopak, v prípade vysokých cien nakúpil menší počet kusov. III. pilier je kapitalizačný, čo znamená, že príspevky každého sporiteľa sú investované cez dôchodkové fondy do reálnych finančných nástrojov. Buduje sa tak kapitál pre sporiteľa, ktorý vo forme úspor bude slúžiť na výplatu dôchodku v budúcnosti. Dôchodkové fondy majú svoj rizikový profil. Tento profil znamená, že v čase klesajú a rastú rôzne. Dlhopisové fondy majú nízky rizikový profil. Znamená to, že rastú pomaly a v čase kríz neklesajú výrazne. Naopak, indexové fondy, ktoré investujú takmer výlučne do akciových investícií, rastú rýchlejšie, ale v časoch kríz klesajú viac.

Dôchodkové poistenie (I. pilier) Skopírovať odkaz

I. pilier, ktorý sa označuje aj ako starobné dôchodkové poistenie, je univerzálny systém, do ktorého platia odvody všetci pracujúci. Z I. piliera sa vypláca viacero typov dôchodkov, ale najväčším, čo do výšky aj počtu vyplácaných dávok, je starobný dôchodok. Starobné dôchodkové poistenie, alebo I. pilier, má formu priebežne financovanej dôchodkovej schémy. Priebežne financovaná znamená, že dôchodky súčasných dôchodcov sú vyplácané z odvodov pracujúcich. V prípade, ak si na dôchodok sporíte aj v II. pilieri (starobné dôchodkové sporenie), časť odvodov zo starobného dôchodkového poistenia odchádza do správcovskej spoločnosti (DSS), v ktorej si sporíte. V tomto prípade je po dovŕšení dôchodkového veku dôchodok z I. piliera krátený o tú časť, ktorú ste si posielali do II. piliera.

E Skopírovať odkaz

Ekonometrický model Skopírovať odkaz

Ekonometrický model reprezentuje matematicko-štatistickú reprezentáciu reálneho ekonomického javu, vzťahu alebo procesu. Je to štatistický alebo matematický model, ktorý predstavuje vzťah medzi dvoma alebo viacerými premennými. Umožňuje odhadnúť vplyv jednej premennej na druhú a/alebo odhadovať budúcu hodnotu premenných.

ESG fondy Skopírovať odkaz

ESG fondy (tzv. zelené fondy) zohľadňujú nasledujúce faktory:

  1. Životné prostredie (E ako environment): emisie, produkcia odpadu, znečisťovanie, obaly, biodiverzita, využívanie inovácií, spotreba energie a vody
  2. Sociálne aspekty (S ako social): ľudské práva, ochrana osobných údajov, bezpečnosť pri práci, zdravie zamestnancov, pracovné podmienky, komunita, zodpovedný marketing
  3. Riadenie (G ako governance): transparentnosť, vzťah s akcionármi, reporting, organizačná štruktúra, zodpovedná stratégia, nezávislosť, odmeňovanie

ETF fondy Skopírovať odkaz

ETF je fond obchodovaný na burze (“Exchange-traded fund”). Fungujú na rovnakom princípe ako iné fondy (napr. podielové fondy) len sa ich podiely (akcie) obchodujú na burze. ETF sú spravidla indexové fondy (sledujú tzv. index). Výhodou ETF fondov sú nižšie poplatky keďže sú pasívne riadené. Pri držbe dlhšej ako 1 rok neplatíte dane.

I Skopírovať odkaz

Indexové fondy Skopírovať odkaz

Indexové fondy sú pasívne spravované fondy, ktorých účelom je kopírovať vývoj hodnoty určitého indexu a ktorého portfólio je zostavené presne podľa zvoleného indexu.

Individuálna miera náhrady Skopírovať odkaz

Miera náhrady vyjadruje akú časť Vášho príjmu dostanete vo forme dôchodku.

Inflácia Skopírovať odkaz

Inflácia je všeobecný rast cien tovarov a služieb, nie len k rast cien jednotlivých položiek. To znamená, že za jedno euro sa toho dá dnes kúpiť menej ako včera.

Investičná stratégia Skopírovať odkaz

Investičná stratégia je plán alokácie (rozdelenia) prostriedkov do rôznych cenných papierov (napr. pomer medzi akciami a dlhopismi), založený na investičnom horizonte, finančných cieľoch, tolerancii k riziku, daňovom zaťažení a iných faktoroch.

ISIN Skopírovať odkaz

Skratka ISIN (International Securities Identification Number) znamená medzinárodné identifikačné číslo cenných papierov. ISIN je kód s 12 znakmi (kombinuje čísla a písmená) ktorým sa označuje krajina emitenta a špecifikácia cenného papiera. Vydáva sa pre akcie, dlhopisy, opcie, deriváty a futuritné zmluvy. ISIN niečo ako rodné číslo cenného papiera.

M Skopírovať odkaz

Medvedí trh Skopírovať odkaz

Medvedí trh (bear market) označuje situáciu na finančnom trhu, ktorá je charakterizovaná poklesom cien aktív a všeobecným pesimizmom investorov. Medvedí trh je trend, teda dlhšie obdobie a nemožno ho zamieňať s korekciou.

N Skopírovať odkaz

NAV – Net asset value označuje čistú hodnotu majetku vo fonde.

O Skopírovať odkaz

Osobný mzdový bod (OMB) Skopírovať odkaz

Osobný mzdový bod (OMB) sa určuje ako podiel osobného vymeriavacieho základu a všeobecného vymeriavacieho základu. Osobný mzdový bod sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor. OMB nemôže mať hodnotu vyššiu ako 3.

P Skopírovať odkaz

Podielové fondy Skopírovať odkaz

Sú aktívne riadené a sú subjektom kolektívneho investovania. Sú spoločným majetkom viacerých investorov (podielnikov). Tvoria ich napríklad cenné papiere, akcie a iné. Každému investorovi, patrí taká veľká časť, aká je výška jeho investície. Ako potvrdenie, že do fondu investoval a získal v ňom určitý podiel, dostane podielový list.

Predvolená investičná stratégia (v II. pilieri) Skopírovať odkaz

Predvolená investičná stratégia (PIS) vo svojej podstate znamená rozloženie úspor v II. pilieri podľa veku sporiteľa. PIS je zákonom (§92 zákona 43/2004 o starobnom dôchodkovom sporení) preddefinované rozloženie úspor sporiteľa v každom veku za predpokladu, že sporiteľ si sám a dobrovoľne neurčil iné rozloženie úspor. Inak povedané, ak sporiteľ nepovie inak, platí PIS.

Priemerný osobný mzdový bod (POMB) Skopírovať odkaz

Priemerný osobný mzdový bod (POMB) sa určuje ako podiel súčtu osobných mzdových bodov dosiahnutých v jednotlivých kalendárnych rokoch rozhodujúceho obdobia a obdobia dôchodkového poistenia. POMB sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor. Pre potreby výpočtu dôchodkovej dávky sa POMB následne upravuje o koeficient solidarity nasledovne:

  • Na hodnotu POMB prevyšujúcu hodnotu 3 sa neprihliada.
  • Od roku 2016 sa POMB v hodnote nižšej ako 1,25 započítava v celej výške. Z hodnoty POMB od 1,25 do 3 sa započítava 68%.
  • Od roku 2016 sa k POMB v hodnote nižšej ako 1,0 pripočíta z rozdielu medzi hodnotou 1,0 a POMB určeným podľa odseku 1 20%.

R Skopírovať odkaz

Reálne (dnešné ceny) Skopírovať odkaz

Reálne (dnešné) ceny zohľadňujú očakávaný vývoj inflácie v budúcnosti. Prepočet na reálne (dnešné) ceny umožňuje porovnať odhadovanú sumu s aktuálnym príjmom a dnešnými cenami. V Oranžovej obálke pracujeme len s reálnymi (dnešnými) cenami. Vyhýbame sa tak nominálnej ilúzii, čo je vlastne klam s hodnotou peňazí. (Napríklad: Ak by nám niekto pred dvadsiatimi rokmi, kedy bola priemerná nominálna mzda 448 Eur, povedal, že budeme zarábať 1300 Eur (3x viac), asi by sme šťastím skákali. Ale tá hodnota nezohľadňuje nárast cenovej hladiny (inflácie). Dnešných 1300 Eur nemá 3x vyššiu kúpnu silu ako v roku 2002, ale len približne 1,5x vyššiu. Zvyšok zhltla inflácia.)

Riziko (volatilita) Skopírovať odkaz

  • Riziko je pojem z finančnej matematiky a predstavuje krátkodobú volatilitu. Volatilita je kolísanie kurzu hore – dole. Volatilitu vyjadrujeme v percentách za určité obdobie (deň, mesiac, rok…). Riziko označuje pravdepodobnosť, že nakúpime draho a predáme lacno.
  • Riziko vždy porovnávame s výnosom. Preto hovoríme o riziko-výnosovom profile investície. Na zjednodušenie tohto pohľadu, vznikli číselné označenia riziko-výnosového profilu od 1 (malé riziko a nízky výnos) po 7 (vysoké riziko a vysoký výnos).
  • Riziko sa dá znížiť pravidelným investovaním. Prečo? Pretože raz nakupujeme za drahšie a raz za lačnejšie. Takto využívame volatilitu vo svoj prospech a vyhýbame sa možnému nesprávnemu načasovaniu kúpy/predaja jednorazovej investície.

Rizikovosť úveru Skopírovať odkaz

Rizikovosť úveru hodnotí výšku splátok a či nie sú príliš vysoké, čo by Vás mohlo vystaviť riziku neschopnosti splácať.

Rizikový fond Skopírovať odkaz

Fond, ktorý je označený ako “rizikový” a teda má vyšší rizikovo-výnosový profil, však nemusí byť nebezpečný alebo nevhodný na investovanie či sporenie. Fondy s vyšším rizikovo-výnosovým profilom sú vhodnejšie na dlhodobé investovanie alebo pravidelné sporenie vtedy, keď kumulatívny výnos prekoná volatilitu. Napríklad, ak máme fond, ktorý prináša výnos 2 % ročne a má ročnú volatilitu 20 %, potrebujeme 10 rokov aby sme boli “na nule”. Ak však máme fond, ktorý dosahuje priemerný ročný výnos 10 % a volatilitu 20 %, po 2 rokoch môže byť investícia zisková. Za 10 rokov s vysokou pravdepodobnosťou bude kumulatívny výnos omnoho vyšší ako volatilita. 

RPMN Skopírovať odkaz

RPMN je ročná percentuálna miera nákladov. RPMN predstavuje celkové ročné náklady na úver a teda zahŕňa úroky, poplatky aj prípadné poistenie.

S Skopírovať odkaz

SRRI Skopírovať odkaz

Syntetický ukazovateľ rizika a výnosnosti finančného produktu. Čím je vyššia hodnota SRRI, tým viac môže kurz finančného nástroja kolísať a zároveň môže priniesť vyšší výnos. 

Starobné dôchodkové sporenie (II. pilier) Skopírovať odkaz

Princípom II. piliera je investovanie časti zaplatených odvodov formou sporenia. Sporenie je proces postupného investovania malých častí majetku do finančných aktív tak, aby v prípade prepadu cien mohol sporiteľ nakúpiť viac kusov finančných aktív a naopak, v prípade vysokých cien nakúpil menší počet kusov. II. pilier je kapitalizačný, čo znamená, že príspevky každého sporiteľa sú investované cez dôchodkové fondy do reálnych finančných nástrojov. Buduje sa tak kapitál pre sporiteľa, ktorý vo forme úspor bude slúžiť na výplatu dôchodku v budúcnosti. Dôchodkové fondy majú svoj rizikový profil. Tento profil znamená, že v čase klesajú a rastú rôzne. Dlhopisové fondy majú nízky rizikový profil. Znamená to, že rastú pomaly a v čase kríz neklesajú výrazne. Naopak, indexové fondy, ktoré investujú takmer výlučne do akciových investícií, rastú rýchlejšie, ale v časoch kríz klesajú viac.

Table of Contents

Nastavenia cookies

Za účelom zabezpečenia rôznych funkcií na tejto webovej stránke a na analýzu prístupu k nim vrátanie ich optimalizácie používame súbory cookies. Taktiež používame cookies na zefektívnenie personalizovanej reklamy a získavanie štatistík návštevnosti webovej stránky. Za týmto účelom odovzdávame údaje našim partnerom. Ak si prajete súhlasiť iba s nevyhnutnými súbormi cookies , môžete spracúvanie a ukladanie ostatných druhov cookies odmietnuť. Zásady používania súborov cookie.

Nastavenia cookies